لیست قیمت

نمایش قیمت در جدول

پایه
199 تومان
16 gb
3 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
ویژه
TOP
260 تومان
32 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
طلایی
BEST
360 تومان
256 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
XTEMOS ELEMENTS

PRICING TABLES WITH ADD TO CART BUTTON

طلایی
NEW
199 تومان
16 gb
3 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
نقره ای
BASE
260 تومان
32 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
پیشرفته
EXTRA
360 تومان
168 gb
4 GB LPDDR3
5.2-inch
Helio X25 processor
21.16 megapixel
الماس
FULL
360 تومان
256 gb
5 GB LPDDR3
6-inch
Helio X30 processor
30.16 megapixel

لیست تیره قیمت

پنل نقره ای
1000 تومان
i3 or Ryzen 3
8GB RAM
1050Ti
120GB SSD
پنل طلایی
1800 تومان
i5 or Ryzen 5
16GB RAM
1060
240GB SSD
پنل الماس
2500 تومان
i7 or Ryzen 7
32GB RAM
1070Ti
480GB SSD
پنل ویژه
4000 تومان
i9 or Ryzen TR
64GB RAM
1080Ti
1TB SSD